0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

25 Th7 2018

Ngữ pháp – Thì thời gian | Bài 6 – Tương lai hoàn thành

/
Posted By
/
Comments0

Bài 6 – Tương lai hoàn thành

Nếu như quá khứ hoàn thành muốn nói đến những hành động được hoàn thành và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ, hiện tại hoàn thành muốn nói đến những hành động được hoàn thành và kết thúc trước thời điểm hiện tại, thì tương lai hoàn thành được sử dụng để nói đến những hành động được hoàn thành và kết thúc trước mộtthời điểm trong tương lai.

Chức năng chính của thì tương lai hoàn thành đó là đưa ra một cột mốc thời gian trong tương lai, bằng cách đưa ra một thời điểm cụ thể với những giới từ phù hợp (before, at, by, until, as soon as, when, v…v…) hoặc một mệnh đề thời gian, và tính đến cột mốc thời gian đó, thì điều gì, sự việc gì, hành động gì hay quá trình gì sẽ kết thúc.

Chú ý: Mệnh đề thời gian không bao giờ được phép chia ở tương lai, kể cả khi mệnh đề đó được sử dụng để diễn tả một hành động chưa xảy ra. Mệnh đề thời gian chỉ được phép chia ở hiện tại hoặc quá khứ.

Cũng giống như các thì tương lai khác, thì tương lai hoàn thành được sử dụng cùng với modal verb will. Và với sự xuất hiện của modal verb will thì trợ động từ have sẽ được giữ nguyên thể với tất cả các ngôi xưng.

Như vậy ta có cấu trúc ngữ pháp sau:
will have + Ved/irregulars (past participle – phân từ hai)

Một điểm thú vị khác, đó là mặc dù như đã phân tích, cấu trúc be + going to thực chất là tính chất tiếp diễn, nhưng nếu sử dụng am/is/are going to + have + Ved/irregulars (past participle), người đọc và nghe vẫn sẽ hiểu đây là thì tương lai hoàn thành.
Đó là do qua quá trình sử dụng, be going to và will đã trở nên gần như một.

Một số ví dụ của thì tương lai hoàn thành

  • I will have finished my homework before 9 o’clock this evening.
  • You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.
  • Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
  • You will not have perfected your English by the time you come back from the U.S.
  • By next November, I will have received my promotion.
  • By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
  • I am not going to have finished this test by 3 o’clock.
  • Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
  • Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply