0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

25 Th7 2018

Ngữ pháp – Thì thời gian | Bài 5 – Quá khứ hoàn thành

/
Posted By
/
Comments0

Bài 5 – Quá khứ hoàn thành

Đầu tiên, ta lại phải nhắc lại khía cạnh hoàn thành. Nếu như khía cạnh đơn giản của hành động chỉ đơn giản là tường thuật và mô tả hành động, khía cạnh tiếp diễn mô tả quá trình đang diễn ra của hành động, thì khía cạnh hoàn thành muốn nhấn mạnh vào tính chất hoàn thành của sự việc. Như vậy, có một số điểm quan trọng của các hành động đã hoàn thành:

Thời điểm nói là thời điểm hoàn thành/kết thúc của hành động (bao gồm cả những hành động nhất thời và những hành động mang tính quá trình).
Trong những trường hợp sử dụng tính chất hoàn thành với từ “for”, không phải là hành động đã kết thúc, mà quãng thời gian kể từ lúc bắt đầu tính đến thời điểm nói.

Thì quá khứ hoàn thành có thể hiểu một cách đơn giản là được sử dụng để nhấn mạnh vào những hành động, những sự việc, hoặc những quá trình của hành động mà kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ.

Thời điểm trong quá khứ này cần được xác định. Thời điểm ấy có thể được hiểu như là một cột mốc của thời gian, và được xác định bởi một mệnh đề thời gian trong quá khứ, hoặc bằng việc sử dụng những giới từ như “at, until, before, by, as soon as…”

Khi làm các bài tập chia động từ, học sinh sinh viên Việt Nam cần tư duy về thời điểm của các hành động và đặt ra câu hỏi hành động nào xảy ra trước hành động nào, hay tính chất của hành động có bao hàm ý nghĩa hoàn thành, hoặc kết thúc?

Cấu trúc ngữ pháp: had + Ved/irregulars (past participle – phân từ hai)

Một số ví dụ khi sử dụng thì quá khứ hoàn thành

  • When I got up this morning, my father had already left.
  • By the time I met you, I had worked in that company for five years.
  • When we got home last night. We found that somebody had broken into the flat.
  • Karen didn’t want to come to the cinema with us because she had already seen the film.
  • At first I thought I’d done the right, but soon I realised that I’d made a serious mistake.
  • The man sitting next to me on the plane was very nervous. He hadn’t flown before.

Chúc các bạn học vui!

Leave a Reply