0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

26 Th7 2018

CÁC MẪU CÂU NÊN SỬ DỤNG ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO WRITING IELTS TASK 2

/
Posted By
/
Comments0

Một trong số những tiêu chí chấm của IELTS Writing Task 2 là Ngữ pháp và Từ vựng được sử dụng trong bài. Ngữ pháp chủ yếu là về số lượng cấu trúc câu mà bạn sử dụng: câu đơn, câu ghép, câu phức; và độ chính xác khi bạn sử dụng các cấu trúc đó.

The Ivy – League Vietnam xin chia sẻ bí quyết sử dụng khôn ngoan các mẫu câu trong bài Writing IELTS Task 2 để đạt điểm tuyệt đối!

Trong bài viết IELTS Writing Task 2, bạn nên sử dụng đa dạng các cấu trúc câu. Có ba loại cấu trúc câu chính:

  • Câu đơn – simple sentences
  • Câu ghép – compound sentences
  • Câu phức – complex sentences.

1. Câu đơn

Câu đơn là câu có một vế độc lập đứng một mình.
Ví dụ:
Computers are useful tools.

2. Câu ghép

Câu ghép là câu có nhiều hơn một vế độc lập. Trong loại câu này, các vế độc lập thường được nối với nhau bởi các từ nối (conjunctions). Các conjunctions phổ biến là: and, nor, or, but, yet, so, for.

Ngoài ra, có thể nối bằng các trạng từ (adverbs) như: however, nevertheless, otherwise, instead, also, moreover, furthermore, besides, consequently, therefore, thus, likewise.

Adverbs thường được dùng để nối các mệnh đề độc lập thành câu ghép. Khi dùng adverbs, bạn lưu ý là thường có dấu chấm phẩy trước adverb hoặc dấu phẩy đằng sau adverbs.

Dưới đây là một ví dụ về việc nối câu:

Ví dụ 1:

Câu đơn 1: Computers have improved the way people communicate at the workplace.

Câu đơn 2: An increasing number of companies are now using the email as a form of communication.
Câu ghép: Computers have improved the way people communicate at the workplace, so an increasing number of companies are now using the email as a form of communication.

Ví dụ 2:

Câu đơn 1: The Internet is being used worldwide.
Câu đơn 2: Many people do not have access to the Internet.
Câu ghép: The Internet is being used worldwide; however, many people do not have access to it.

3.Câu phức

Một câu phức là câu có hơn một mệnh đề. Khác với câu ghép, câu phức được tạo ra bởi việc nối một mệnh đề độc lập (independent clause) với một mệnh đề phụ thuộc (dependent clause). Mệnh đề phụ thuộc là loại mệnh đề không thể đứng một mình mà có nghĩa, mà phải đi kèm với một mệnh đề khác.

Ví dụ:

Computers are useful tools that offer several benefits to people.
Mệnh đề độc lập(Computers are useful tools) có thể đứng một mình. Tuy nhiên, mệnh đề phụ thuộc (that offer several benefits to people) không thể tự tạo thành một câu.

Câu phức thường dùng các từ để nối các mệnh đề lại với nhau.

Ví dụ:
Conjunctions of contrast: although, though, even though, while, whereas
Conjunctions of cause and effect: as, since, because, in order that
Conjunctions of condition: if, unless, only if, even if, in case (that), whether or not
Conjunctions of time: until, after, before, while, since, when
Relative pronouns: which, that, who, whose, whom.

Ví dụ 1:

Câu đơn 1: Computers can be used in harmful ways.
Câu đơn 2: Computers offer several benefits to people.
Câu phức: Although computers can be used in harmful ways, they also offer several benefits to people.

Ví dụ 2:

Câu đơn 1: Computers are useful tools.
Câu đơn 2: Computers offer several benefits to people.
Câu phức: Computers are useful tools that offer several benefits to people.
Because computers are useful tools, they offer several benefits to people.

Một số cách làm gợi ý:

– Although Japan is a world leader in modern technology, it still maintains its traditional values, such as respect for elders.
– Japan is a world leader in modern technology, though it still maintains its traditional values, such as respect for elders.
– Japan is a world leader in modern technology; however, it still maintains its traditional values, such as respect for elders.

Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Reply